Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

On occasion of a rainy university-off day.
I carry your heart with me
by E. E. Cummings


i carry your heart with me (i carry it in
my heart) i am never without it (anywhere
i go you go, my dear; and whatever is done
by only me is your doing, my darling)

i fear
no fate (for you are my fate, my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world, my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than the soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart

i carry your heart (i carry it in my heart)
Such a nice poem, especially when it's sung by Maggie (Cameron Diaz) in "In her shoes". What a pity I don't have a sister to share it with. No, I used to have someone so-called. Just a pity.
Two more days off - unexpectedly, got fed up with bad weather and noodles. Tonight I must make some plan. My life will go terribly wrong without plans. Of course it may go wrong with wrong plans . So, make a careful plan, moonie.

[image: Somewhen by Balazs Borocz]


Thứ Hai, 19 tháng 2, 2007

a little late to say Happy New Year :)
Hum nay đã là mùng 2 Tết rùi, đáng ra fải viết entry Chúc mừng năm mới từ hôm qua, nhg quả thật là lực bất tòng tâm, họ hàng đông người có khác, mệt lử đừ đừ từ sáng tới tối, mà chỉ có mỗi chuyện cỗ bàn với lại chúc tết. Hì hì, nhưng mà ... VUI VUI VUI !!!


Sáng qua đi chùa đều đã cầu khấn mọi điều (for my family, for my sweetheart, for my dear friends and of course, for myself), Phật chắc sẽ rất mỏi tai đây (người ta đi chùa đông lắm mà, nhưng cháu đã cầu khấn theo một văn phong hết sức dễ hiểu, ko giống mấy bà mấy cô đọc gì gì mà dài loằng ngoằng đâu ạ. Phật nhớ realize my wishes Phật nhé

Hum nay thì cũng fải đi chúc tết tiếp, hiện giờ cũng đang mỏi ê ẩm hết cả người.

Fải đi vào vấn đề trước khi quá... buồn ngủ.

HAPPY NEW LUNAR YEAR!

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2007

February 14th
I've just fallen in love with this song The blower's daughter
Sweet Valentine!