Thứ Hai, 25 tháng 9, 2006

Fall in love again
I don't know why I keep falling in love with you time after time.

You know why, don't you?

Image

[image: The kiss by Gustav Klimt]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét